Informații generale

 1. Acești termeni și condiții se aplică utilizării de către dvs. a aplicației mobile oferite de compania TaxiClub (cunoscută pe piață ca TaxiClub).
 2. TaxiClub este o afacere înregistrată oficial în Moldova, care oferă servicii în numele companiei TaxiClub. Prin descărcarea și utilizarea acestui software furnizat de TaxiClub (aplicația mobilă TaxiClub) pe dispozitivul dvs. mobil, sunteți de acord să respectați acești termini de utilizare.

Descărcarea și utilizarea aplicației

 1. Pentru a descărca și utiliza aplicația mobilă TaxiClub, trebuie să locuiți sau să vă aflați pe teritoriul Republicii Moldova. La fel, să aveți un dispozitiv mobil cu suport Internet.
 2. Puteți utiliza aplicația mobilă TaxiClub pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cu toate acestea, pentru a utiliza funcția de plată și alte caracteristici opționale ale aplicației mobile TaxiClub, trebuie să vă înregistrați ca utilizator al acestei aplicații mobile.
 3. Accesul la fotografii și fișiere media — accesul la fotografii și fișiere media este necesar pentru aplicație mobilă TaxiClub.
 4. Prin înregistrarea ca utilizator al aplicației mobile TaxiClub, va trebui să furnizați informații personale, inclusiv numele dvs., numărul de telefon mobil și metoda de plată aleasă.
 5. Există două metode principale de plată:

— un card de debit sau un card de credit, acceptat de TaxiClub;

— plata directă în numerar a conducătorului auto.

NOTĂ: TaxiClub garantează tuturor utilizatorilor săi că informațiile personale vor rămâne confidențiale. Nu o folosim sau o publicăm în scopuri personale.

Termeni de utilizare

 1. Sunteți responsabil (ă) pentru utilizarea (inclusiv costurile asociate plății) contului dvs. în aplicația TaxiClub care a fost autorizată printr-un cod de acces personal sigur. Nu avem dreptul să verificăm orice solicitări făcute prin contul dvs. de aplicație mobilă TaxiClub.
 2. Vă recomandăm să informați TaxiClub dacă dispozitivul dvs. mobil a fost pierdut sau furat, codul dvs. de securitate a devenit sau poate deveni cunoscut unei alte persoane și / sau ați observat acces neautorizat la contul dvs. de aplicație mobilă TaxiClub. TaxiClub va anula sau suspenda contul în aplicația mobilă TaxiClub după o astfel de notificare.
 3. Recunoașteți că știți și acceptați riscul asociat în mod specific cu orice încălcare a mediului de securitate al aplicației mobile TaxiClub (inclusive riscul ca o terță parte să aibă acces la informațiile dvs. confidențiale).

Legea privind proprietatea intelectuală

TaxiClub are o licență valabilă pentru a utiliza toate drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală, legate de aplicație mobilă TaxiClub. Toate drepturile de proprietate asupra aplicației mobile TaxiClub (cu excepția dreptului de a utiliza aplicația mobilă TaxiClub în conformitate cu acești termeni și condiții) rămân în exclusivitate la TaxiClub și / sau la licențiatorii săi (după caz).

Limitarea răspunderii

 1. În măsura permisă de lege, în orice caz, TaxiClub, directori, angajați, agenți, parteneri, sau orice altă parte implicată în crearea, producerea sau livrarea aplicațiilor mobile (reprezentanți) TaxiClub (în conformitate cu acești termeni și condiții) nu duc responsabilitate pentru utilizarea necorespunzătoare sau incapacitatea de a utiliza aplicația mobilă TaxiClub, inclusiv, orice pierdere sau deteriorare pe care le puteti suporta, ca urmare a:

— orice erori, viruși, troieni etc. (indiferent de sursa de origine);

— acțiuni sau inacțiuni ale altor utilizatori sau șoferii TaxiClub;

— Suspendarea sau pierderea accesului la aplicația mobilă TaxiClub sau la oricare dintre funcțiile sale;

și / sau

— utilizarea neautorizată a contului aplicației mobile TaxiClub.

 1. Recunoașteți că aplicația mobilă TaxiClub este oferită gratuit și, prin urmare, excluderile de răspundere menționate în acest paragraf sunt corecte și rezonabile.

Adițional

 1. TaxiClub își poate transfera drepturile sau obligațiile (în conformitate cu acești termeni și condiții) către o altă persoană juridică fără acordul sau notificarea dvs.
 2. Dacă o clauză a acestor termeni se dovedește a fi inutilă, această clauză va fi modificată la minimul necesar pentru a se asigura că acești termeni și condiții au aceeași forță și sunt îndeplinite de toți utilizatorii.
 3. TaxiClub poate modifica periodic acești termeni și condiții prin postarea unei versiuni actualizate pe site-ul TaxiClub. Verificați periodic condițiile publicate pe site-ul TaxiClub. Utilizarea în continuare a aplicației pentru dispozitive mobile după publicarea oricărei modificări a acestor termeni pe site înseamnă acceptarea acestor modificări.
 4. Acești termeni și condiții sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legislația Republicii Moldova și dvs. sunteți supus jurisdicției exclusive a principalului organ judiciar al Republicii Moldova.
 5. Ne puteti contacta:

Telefon: +373 22 333 333

Înregistrare: str. Uzinelor, 96/5

Chișinău, Moldova

Общее

 1. Настоящие условия распространяются на использование вами мобильного приложения, предоставляемого компанией TaxiClub (известной на рынке как TaxiClub).
 2. TaxiClub — это официально зарегистрированный бизнес в Молдове, который предоставляет услуги от имени компании TaxiClub. Загружая и используя данное программное обеспечение, предоставляемое TaxiClub (мобильное приложение TaxiClub) на мобильном устройстве, вы соглашаетесь соблюдать эти условия.

Загрузка и использование

 1. Чтобы загрузить и использовать мобильное приложение TaxiClub, вы должны проживать или находиться на территории Республики Молдова и иметь мобильное устройство с поддержкой функции интернет.
 2. Вы можете использовать мобильное приложение TaxiClub на всей территории Молдовы. Однако, чтобы использовать функциональность оплаты и другие опциональные возможности мобильного приложения TaxiClub, вы должны зарегистрироваться в качестве пользователя данного мобильного приложения.
 3. Доступ к фото и медиа файлам — мобильному приложению TaxiClub требуется доступ к фото и медиа файлам.
 4. Регистрируясь в качестве пользователя мобильного приложения TaxiClub, вам будет необходимо предоставить личную информацию, включая ваше имя, номер мобильного телефона и выбранный вами способ оплаты.
 5. Существуют два основных способа оплаты:

— дебетовая карта или кредитная карта, которая принимается компанией TaxiClub;

— прямой денежный платеж Водителю.

ПРИМЕЧАНИЕ: TaxiClub гарантирует всем своим пользователям, что их личная информация останется конфиденциальной. Мы не используем и не публикуем её в личных целях.

Условия использования

 1. Вы несете ответственность за все использование (включая расходы, связанные с оплатой) вашей учетной записи в приложении TaxiClub, которая была авторизирована благодаря персональному безопасному коду доступа. Мы не имеем права проверять любые запросы, сделанные через вашу учетную запись мобильного приложения TaxiClub.
 2. Мы рекомендуем вам уведомить TaxiClub, если ваше мобильное устройство было утеряно или украдено, ваш код безопасности стал или может стать известным другому лицу, и / или вы заметили несанкционированный доступ к вашей учетной записи мобильного приложения TaxiClub. TaxiClub прекратит или приостановит вашу учетную запись в приложении TaxiClub после любого такого уведомления.
 3. Вы подтверждаете, что знаете, и принимаете риск, конкретно связанный с любым нарушением среды безопасности, относящейся к мобильному приложению TaxiClub (включая, помимо прочего, риск того, что третья сторона может получить доступ к вашей личной информации, которая является конфиденциальной).

Право интеллектуальной собственности

TaxiClub обладает действительной лицензией на использование всех авторских прав, товарных знаков и других прав интеллектуальной собственности, связанных с мобильным приложением TaxiClub. Все права собственности в отношении мобильного приложения TaxiClub (за исключением права использовать мобильное приложение TaxiClub в соответствии с настоящими положениями и условиями) остаются исключительно с TaxiClub и / или его лицензиарами (в зависимости от обстоятельств).

Ограничение ответственности

 1. В той мере, в какой это разрешено законом, ни в коем случае вы не можете привлечь к ответственности TaxiClub, его директора, сотрудников, агентов, партнеров или любые другие стороны, участвующие в создании, производстве или доставке мобильного приложения (представителей) TaxiClub (в соответствии с настоящими положениями и условиями) за неправильное использованием вами или невозможностью использования вами мобильного приложения TaxiClub, включая, без ограничений, любые убытки или ущерб, которые вы можете понести в результате:

— любых ошибок, вирусов, троянов и т. п. (независимо от источника происхождения);

— действий или бездействия других пользователей или водителей TaxiClub;

— приостановления или утраты доступа к мобильному приложению TaxiClub или любой его функции;

и / или

— несанкционированного использования учетной записи мобильного приложения TaxiClub.

 1. Вы признаете, что мобильное приложение TaxiClub предоставляется бесплатно, и, соответственно, исключения ответственности, изложенные в этом пункте, являются справедливыми и разумными.

Дополнительно

 1. TaxiClub может передать свои права или обязательства (в соответствии с настоящими условиями и положениям) другому юридическому лицу без вашего согласия или уведомления.
 2. Если какой-либо пункт из этих условий будет признан бесполезным, этот пункт будет изменен в минимальной степени, необходимой для того, чтобы условия и положения обладали всё той – же силой и выполнялись всеми пользователями.
 3. TaxiClub может время от времени изменять эти условия и положения, публикуя обновленную версию на веб-сайте TaxiClub. Периодически проверяйте условия, опубликованные на веб-сайте TaxiClub. Ваше дальнейшее использование мобильного приложения после публикации любых изменений этих условий на веб-сайте означает ваше согласие с этими изменениями.
 4. Эти положения и условия регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Республики Молдова, и вы подчиняетесь исключительной юрисдикции главного судебного органа Республики Молдова.
 5. Вы можете связаться с нами:

Телефон: +373 22 333 333

Регистрация: ул. Узинелор, 96/5

Кишинев, Молдова

Application

 1. These terms and conditions apply to your use of the mobile app offered by TaxiClub Company (trading as TaxiClub).
 2. TaxiClub is a Moldovan owned and operated business that provides services on behalf of the TaxiClub Limited Partnership.  By downloading and using the application software supplied by TaxiClub (the TaxiClub Mobile App) on your mobile device, you agree to be bound by these terms and conditions.

 

Getting Started

 1. In order to download and use the TaxiClub Mobile App, you must be resident in Moldova and have an internet-enabled eligible mobile device.
 2. You may use the TaxiClub Mobile App on all the territory of Moldova.  However, in order to utilise the payment functionality and other functionality of the TaxiClub Mobile App, you must register as a TaxiClub Mobile App account holder.
 3. Access to photos and media files — access to photos and media files is required for the TaxiClub Mobile App.
 4. When you register as a TaxiClub Mobile App Account Holder, you will be asked to provide personal information, including your name, mobile telephone number and, if applicable, your nominated payment method.
 5. Your nominated payment method may include:
  • scheme debit card or credit card which is accepted by TaxiClub;
  • cash payment to the Driver.

NOTE: TaxiClub insures all its users that their personal information will stay private. We do not use or publish it for any personal purposes.

 

Conditions of Use

 1. You are responsible for all use (including where charges are incurred) of your TaxiClub Mobile App Account which has been authorized by use of your secure pin.  We have no obligation to verify any instruction made through your TaxiClub Mobile App Account.
 2. Without limiting the above, we recommend that you notify TaxiClub if your mobile device has been lost or stolen and/or your secure pin has become or may become known by another person or there has been unauthorized access to your TaxiClub Mobile App Account. TaxiClub will terminate or suspend your TaxiClub Mobile App Account as soon as reasonably practicable following any such notification.
 3. You acknowledge that you are aware of, and accept the risk specifically associated with any breach of the security environment relating to the TaxiClub Mobile App (including, without limitation, the risk that a third party may gain access to your personal information which is confidential).

Intellectual Property

TaxiClub owns or has obtained a valid license to use all copyright, trademarks and other intellectual property rights in connection with the TaxiClub Mobile App.  All rights of ownership over and in respect of the TaxiClub Mobile App (other than the right to use the TaxiClub Mobile App in accordance with these terms and conditions), shall remain solely with TaxiClub and/or its licensors (as the case may be).  You will not hold yourself out as having any such rights over or in respect of the TaxiClub Mobile App.

 

Limitation of liability

 1. To the extent permitted by law, in no event shall TaxiClub, nor its directors, employees, agents, partners or any other party involved in creating, producing or delivering the TaxiClub Mobile App (Representatives), be liable under contract, tort (including negligence) or otherwise under or in connection with these terms and conditions and/or your use of or inability to use the TaxiClub Mobile App, including without limitation for any loss or damage which you may suffer as a result of:
  • any bugs, viruses, trojans, or the like (regardless of the source of origination);
  • the actions or inactions of other TaxiClub App users or Drivers;
  • suspension or loss of access to the TaxiClub Mobile App or any functionality;

and/or

 • the unauthorized use of your TaxiClub Mobile App
 1. You acknowledge that the TaxiClub Mobile App is provided at no charge and accordingly the exclusions of liability set out in this clause are fair and reasonable.

 

General

 1. TaxiClub may transfer its rights or obligations under these terms and conditions to another legal entity without your consent or notice to you.
 2. If any provision of these terms and conditions is found to be unenforceable or invalid, that provision will be limited or eliminated to the minimum extent necessary so that the terms and conditions will otherwise remain in full force and effect and enforceable.  The failure of TaxiClub to exercise in any respect any right provided for herein shall not be deemed a waiver of any further rights hereunder.
 3. TaxiClub may amend these terms and conditions from time to time by publishing an updated version on TaxiClub’s website.  Please check the terms published on TaxiClub’s website periodically for changes.  Your continued use of the TaxiClub Mobile App following the posting of any changes to these terms and conditions on the TaxiClub website indicates your acceptance of those changes.
 4. These terms and conditions are governed by and construed in accordance with the laws of Moldova and you submit to the exclusive jurisdiction of the Courts of Moldova.
 5. You can contact us at:

Phone: +373 22 333 333
Registration: Uzinelor str., 96/5
Chisinau, Moldova