Terms and conditions TaxiClub — Driver app — Taxi Club

Informații generale

 1. Acești termeni și condiții se aplică utilizării de către dvs. a aplicației mobile oferite de compania TaxiClub (cunoscută pe piață ca TaxiClub).
 2. TaxiClub este o afacere înregistrată oficial în Moldova, care oferă servicii în numele companiei TaxiClub. Prin descărcarea și utilizarea acestui software furnizat de TaxiClub (aplicația mobilă TaxiClub — Driver) pe dispozitivul dvs. mobil, sunteți de acord să respectați acești termini de utilizare.

Descărcarea și utilizarea aplicației

 1. Pentru a descărca și utiliza aplicația mobilă TaxiClub — Driver, trebuie să locuiți sau să vă aflați pe teritoriul Republicii Moldova. La fel, să aveți un dispozitiv mobil cu suport Internet.
 2. Puteți utiliza aplicația mobilă TaxiClub — Driver pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cu toate acestea, pentru a utiliza funcția de plată și alte caracteristici opționale ale aplicației mobile TaxiClub — Driver, trebuie să vă înregistrați ca utilizator al acestei aplicații mobile.
 3. Prin înregistrarea ca utilizator al aplicației mobile TaxiClub — Driver, va trebui să furnizați informații personale, inclusiv numele dvs., numărul de telefon mobil și numarul mașinei dvs.

NOTĂ: TaxiClub garantează tuturor utilizatorilor săi că informațiile personale vor rămâne confidențiale. Nu o folosim sau o publicăm în scopuri personale.

Termeni de utilizare

 1. Sunteți de acord că numai dvs. aveți permisiunea de a accesa și de a folosi aplicația TaxiClub-Driver pentru uz personal în timpul slujbei. Nu trebuie să permiteți altor șoferi să utilizeze numărul dvs. de cont sau permisul de conducere. Nu trebuie să utilizați aplicația TaxiClub-Driver în alte scopuri.
 2. Nu trebuie să acceptați nici o comandă în numele unui alt conducător auto sau nici o comandă pe care nu o puteți efectua în timpul necesar. Dacă ați acceptat comanda și, din anumite motive, nu o puteți implementa, trebuie să o anulați imediat.
 3. Garantați că sunteți:

— un șofer de taxi înregistrat cu permis de conducere valabil nerestricționat moldovenean sau european, cu o experiență operațională într-un taxi de cel puțin 12 luni;

— aveți un permis de conducere valabil nerestricționat moldovenean sau european pentru conducerea unei mașini închiriate, cu cel puțin 12 luni de experiență într-un taxi;

— sunteți de acord să respectați toate legile și reglementările aplicabile care reglementează funcționarea taxi-ului / închirierea de mașini în conformitate cu utilizarea TaxiClub-Driver.

 1. Conținut, date și software TaxiClub — Driver sunt proprietatea TaxiClub sau terțe părți și sunt protejate prin drepturi de autor și de confidențialitate. Nu trebuie sa ascundeți, ștergeți sau modificați notele legale și alte date, mărcile comerciale, logo-uri sau informații despre TaxiClub — Driver. Nu aveți dreptul să dezvăluiți informații confidențiale despre cum funcționează TaxiClub-Driver. Nu duplicați, descarcați, publicați, modificați sau distribuiți aplicații TaxiClub — Driver, în cazul în care aceste acțiuni nu sunt autorizate de către TaxiClub.
 2. Trebuie să utilizați aplicația mobilă TaxiClub — Driver, telefon mobil și servicii în scopul urmărit. Nu trebuie să utilizați TaxiClub — Driver, telefon mobil sau servicii pentru a trimite / stoca orice material ilegal sau nedorit, precum și pentru scopuri frauduloase. Dacă bănuiți că există un comportament fraudulos în aplicația TaxiClub-Driver, trebuie să anunțați TaxiClub.
 3. Nu trebuie să utilizați aplicația TaxiClub-Driver dacă aceasta provoacă iritare sau inconveniente pasagerilor.
 4. Nu trebuie să întrerupeți funcționarea corectă a aplicației TaxiClub-Driver.
 5. Nu trebuie să încercați în vreun fel să influențați funcționarea aplicației TaxiClub-Driver.
 6. Trebuie să salvați parola contului dvs. sau orice alte informații de identificare care vă permit să accesați Serviciul.

Legea privind proprietatea intelectuală

TaxiClub are o licență valabilă pentru a utiliza toate drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală, legate de aplicație mobilă TaxiClub-Driver. Toate drepturile de proprietate asupra aplicației mobile TaxiClub-Driver (cu excepția dreptului de a utiliza aplicația mobilă TaxiClub în conformitate cu acești termeni și condiții) rămân în exclusivitate la TaxiClub și / sau la licențiatorii săi (după caz).

Limitarea răspunderii

 1. În măsura permisă de lege, în orice caz, TaxiClub, directori, angajați, agenți, parteneri, sau orice altă parte implicată în crearea, producerea sau livrarea aplicațiilor mobile (reprezentanți) TaxiClub-Driver (în conformitate cu acești termeni și condiții) nu duc responsabilitate pentru utilizarea necorespunzătoare sau incapacitatea de a utiliza aplicația mobilă TaxiClub-Driver, inclusiv, orice pierdere sau deteriorare pe care le puteti suporta, ca urmare a:

— orice erori, viruși, troieni etc. (indiferent de sursa de origine);

— acțiuni sau inacțiuni ale altor utilizatori sau șoferii TaxiClub;

— Suspendarea sau pierderea accesului la aplicația mobilă TaxiClub-Driver sau la oricare dintre funcțiile sale;

și / sau

— utilizarea neautorizată a contului aplicației mobile TaxiClub-Driver.

 1. Recunoașteți că aplicația mobilă TaxiClub-Driver este oferită gratuit și, prin urmare, excluderile de răspundere menționate în acest paragraf sunt corecte și rezonabile.

Datele despre locația utilizatorului

 1. Este necesar de utilizat datele despre locația utilizatorului, despre data când aplicația a fost închisă, pentru calculul exact al costurilor călătoriilor, notificările clienților despre locația șoferului în procesul comenzii, pentru salvarea istoriei comenzilor efectuate, pentru afișarea hărților și crearea traseelor.

Adițional

 1. TaxiClub își poate transfera drepturile sau obligațiile (în conformitate cu acești termeni și condiții) către o altă persoană juridică fără acordul sau notificarea dvs.
 2. Dacă o clauză a acestor termeni se dovedește a fi inutilă, această clauză va fi modificată la minimul necesar pentru a se asigura că acești termeni și condiții au aceeași forță și sunt îndeplinite de toți utilizatorii.
 3. TaxiClub-Driver poate modifica periodic acești termeni și condiții prin postarea unei versiuni actualizate pe site-ul TaxiClub. Verificați periodic condițiile publicate pe site-ul TaxiClub. Utilizarea în continuare a aplicației pentru dispozitive mobile după publicarea oricărei modificări a acestor termeni pe site înseamnă acceptarea acestor modificări.
 4. Acești termeni și condiții sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legislația Republicii Moldova și dvs. sunteți supus jurisdicției exclusive a principalului organ judiciar al Republicii Moldova.
 5. Ne puteti contacta:

Telefon: +373 022333333

Înregistrare: str. Uzinilor, 96/5

Chișinău, Moldova

Общее

 1. Настоящие условия распространяются на использование вами мобильного приложения, предоставляемого компанией TaxiClub (известной на рынке как TaxiClub).
 2. TaxiClub — это официально зарегистрированный бизнес в Молдове, который предоставляет услуги от имени компании TaxiClub. Загружая и используя данное программное обеспечение, предоставляемое TaxiClub (мобильное приложение TaxiClub — Driver) на мобильном устройстве, вы соглашаетесь соблюдать эти условия.

Загрузка и использование

 1. Чтобы загрузить и использовать мобильное приложение TaxiClub — Driver, вы должны проживать или находиться на территории Республики Молдова и иметь мобильное устройство с поддержкой функции интернет.
 2. Вы можете использовать мобильное приложение TaxiClub — Driver на всей территории Молдовы. Однако, чтобы использовать функциональность оплаты и другие опциональные возможности мобильного приложения TaxiClub — Driver, вы должны зарегистрироваться в качестве пользователя данного мобильного приложения.
 3. Регистрируясь в качестве пользователя мобильного приложения TaxiClub — Driver, вам будет необходимо предоставить личную информацию, включая ваше имя, номер мобильного телефона, номер машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: TaxiClub гарантирует всем своим пользователям, что их личная информация останется конфиденциальной. Мы не используем и не публикуем её в личных целях.

Условия использования

 1. Вы соглашаетесь с тем, что только у вас есть разрешение на доступ и использование приложения TaxiClub — Driver для личного использования во время смены. Вы не должны разрешать другим водителям использовать свой номер учетной записи или водительские права. Вы не должны использовать приложение TaxiClub — Driver в любых других целях.
 2. Вы не должны принимать какой-либо заказ от имени другого водителя или любой заказ, который вы не можете выполнить в течение требуемого времени. Если вы приняли заказ, и по какой-либо причине вы не сможете его осуществить, вы должны немедленно его отменить.
 3. Вы гарантируете, что вы либо:

—  зарегистрированный водитель такси с действующей неограниченной Молдавской или Европейской водительской лицензией, с опытом работы в такси не менее 12 месяцев;

— у вас есть водительские права для вождения арендованного автомобиля с действующей неограниченной Молдавской или Европейской водительской лицензией, с опытом работы в такси не менее 12 месяцев;

— вы соглашаетесь соблюдать все применимые законы и правила, регулирующие работу вашего такси / автомобиля на прокат в соответствии с использованием TaxiClub — Driver.

 1. Содержимое, данные и программное обеспечение TaxiClub — Driver являются собственностью TaxiClub или его сторонних лицензиаров и защищены авторским правом и конфиденциальностью. Вы не должны скрывать, удалять или изменять юридические уведомления и другие уведомления, товарные знаки, логотипы или информацию TaxiClub – Driver. Вы, так же не имеете право раскрывать конфиденциальную информацию о том, как работает TaxiClub — Driver. Вы не должны дублировать, загружать, публиковать, изменять или иным образом использовать или распространять приложение TaxiClub — Driver, если это не разрешено компанией TaxiClub.
 2. Вы должны использовать мобильное приложение TaxiClub — Driver, мобильный телефон и услуги по назначению. Вы не должны использовать — TaxiClub — Driver, мобильный телефон или услуги для отправки/хранения любых незаконных или нежелательных материалов, а так же для мошеннических целей. Если вы подозреваете какое-либо мошенническое поведение в приложении TaxiClub — Driver, вы должны уведомить компанию TaxiClub.
 3. Вы не должны использовать приложение TaxiClub — Driver, если оно вызывает раздражение или неудобство пассажиров.
 4. Вы не должны нарушать надлежащую работу приложения TaxiClub — Driver.
 5. Вы никоим образом не должны пытаться причинить вред или вмешаться в работу приложения TaxiClub — Driver.
 6. Вы должны сохранить пароль своей учетной записи или любую другую идентифицирующую информацию, которая позволяет вам получить доступ к Сервису.

Право интеллектуальной собственности

TaxiClub обладает действительной лицензией на использование всех авторских прав, товарных знаков и других прав интеллектуальной собственности, связанных с мобильным приложением TaxiClub — Driver. Все права собственности в отношении мобильного приложения TaxiClub — Driver (за исключением права использовать мобильное приложение TaxiClub — Driver в соответствии с настоящими положениями и условиями) остаются исключительно с TaxiClub и / или его лицензиарами (в зависимости от обстоятельств).

Ограничение ответственности

 1. В той мере, в какой это разрешено законом, ни в коем случае вы не можете привлечь к ответственности TaxiClub, его директора, сотрудников, агентов, партнеров или любые другие стороны, участвующие в создании, производстве или доставке мобильного приложения (представителей) TaxiClub — Driver (в соответствии с настоящими положениями и условиями) за неправильное использованием вами или невозможностью использования вами мобильного приложения TaxiClub — Driver, включая, без ограничений, любые убытки или ущерб, которые вы можете понести в результате:

— любых ошибок, вирусов, троянов и т. п. (независимо от источника происхождения);

— действий или бездействия других пользователей или водителей TaxiClub — Driver;

— приостановления или утраты доступа к мобильному приложению TaxiClub — Driver или любой его функции;

и / или

— несанкционированного использования учетной записи мобильного приложения TaxiClub — Driver.

 1. Вы признаете, что мобильное приложение TaxiClub — Driver предоставляется бесплатно, и, соответственно, исключения ответственности, изложенные в этом пункте, являются справедливыми и разумными.

Данные о местоположении пользователя

 1. Необходимо использовать данные о местоположении пользователя, а том числе когда приложение свёрнуто, для точного расчёта стоимости поездок, уведомления клиентов о местоположении водителя в процессе заказа, для сохранения истории выполненных заказов, для отображения карт и построения маршрутов.

Дополнительно

 1. TaxiClub может передать свои права или обязательства (в соответствии с настоящими условиями и положениям) другому юридическому лицу без вашего согласия или уведомления.
 2. Если какой-либо пункт из этих условий будет признан бесполезным, этот пункт будет изменен в минимальной степени, необходимой для того, чтобы условия и положения обладали всё той – же силой и выполнялись всеми пользователями.
 3. TaxiClub — Driver может время от времени изменять эти условия и положения, публикуя обновленную версию на веб-сайте TaxiClub. Периодически проверяйте условия, опубликованные на веб-сайте TaxiClub. Ваше дальнейшее использование мобильного приложения после публикации любых изменений этих условий на веб-сайте означает ваше согласие с этими изменениями.
 4. Эти положения и условия регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Республики Молдова, и вы подчиняетесь исключительной юрисдикции главного судебного органа Республики Молдова.
 5. Вы можете связаться с нами:

Телефон: +373 022333333

Регистрация: ул. Узинилор, 96/5

Кишинев, Молдова

Application

 1. These terms and conditions apply to your use of the mobile app offered by TaxiClub Company (trading as TaxiClub).
 2. TaxiClub is a Moldovan owned and operated business that provides services on behalf of the TaxiClub Limited Partnership.  By downloading and using the application software supplied by TaxiClub (the TaxiClub — Driver Mobile App) on your mobile device, you agree to be bound by these terms and conditions.

 

Getting Started

 1. In order to download and use the TaxiClub — Driver Mobile App, you must be resident in Moldova and have an internet-enabled eligible mobile device.
 2. You may use the TaxiClub — Driver Mobile App on all the territory of Moldova.  However, in order to utilise the payment functionality and other functionality of the TaxiClub — Driver Mobile App, you must register as a TaxiClub — Driver Mobile App account holder.
 3. When you register as a TaxiClub — Driver Mobile App Account Holder, you will be asked to provide personal information, including your name, mobile telephone number.

NOTE: TaxiClub insures all its users that their personal information will stay private. We do not use or publish it for any personal purposes.

 

Conditions of Use

 1. You agree that you are only authorised to access and utilise the TaxiClub — Driver Mobile App for your own personal use during a shift under your taxi/hire car licence and/or applicable driver authority. You may not allow any other driver to use your account number or driver authority. You must not use the TaxiClub — Driver Mobile App in any other capacity whatsoever.
 2. You must not accept any job on behalf of another driver or any job that you cannot complete within the required timing (or which a reasonable driver would consider could not be completed within the required timing). If you accept a job and subsequently believe you will not be able to or cannot complete it for any reason, you must cancel it immediately.
 3. You warrant that you are either:
  • a registered taxi driver with a current unrestricted Moldovan drivers licence for at least 12 months in the preceding 2 years if you drive a taxi;
  • you have a hire car driver authority and a current unrestricted Moldovan drivers licence for at least 12 months in the preceding 2 years if you drive a hire car;
  • you agree to comply with all applicable laws and regulations governing the operation of your taxi/hire car consistent with your use of the TaxiClub — Driver Mobile App.
 4. The content, data and software on the TaxiClub — Driver Mobile App is the property of TaxiClub or its third party licensors and is protected by copyright and confidentiality. You must not obscure, delete or modify the legal notices and other notices, trademarks, logos or information in the TaxiClub — Driver Mobile App, nor disclose any confidential information about how the TaxiClub — Driver Mobile App You must not duplicate, download, publish, modify or otherwise use or distribute the TaxiClub — Driver Mobile App for any purpose unless specifically authorised by TaxiClub to do so.
 5. You must only use the TaxiClub — Driver Mobile App, mobile phone and services for its intended purposes. You must not use the — TaxiClub — Driver Mobile App, mobile phone or services for sending or storing any unlawful or objectionable material or for fraudulent purposes. If you suspect any fraudulent behaviour in the TaxiClub — Driver Mobile App you must notify
 6. You must not use the TaxiClub — Driver Mobile App or service to cause nuisance, annoyance or inconvenience, or to commit any offence under applicable telecommunications laws.
 7. You must not impair the proper operation of the TaxiClub — Driver Mobile App.
 8. You must not try to harm or interfere with the TaxiClub — Driver Mobile App in any way whatsoever.
 9. You must keep secure and confidential your account password or any identification we provide you which allows access to the Service.

 

Intellectual Property

TaxiClub owns or has obtained a valid license to use all copyright, trademarks and other intellectual property rights in connection with the TaxiClub — Driver Mobile App.  All rights of ownership over and in respect of the TaxiClub — Driver Mobile App (other than the right to use the TaxiClub — Driver Mobile App in accordance with these terms and conditions), shall remain solely with TaxiClub and/or its licensors (as the case may be).  You will not hold yourself out as having any such rights over or in respect of the TaxiClub — Driver Mobile App.

 

Limitation of liability

 1. To the extent permitted by law, in no event shall TaxiClub, nor its directors, employees, agents, partners or any other party involved in creating, producing or delivering the TaxiClub — Driver Mobile App (Representatives), be liable under contract, tort (including negligence) or otherwise under or in connection with these terms and conditions and/or your use of or inability to use the TaxiClub — Driver Mobile App, including without limitation for any loss or damage which you may suffer as a result of:
  • any bugs, viruses, trojans, or the like (regardless of the source of origination);
  • the actions or inactions of other TaxiClub — Driver Mobile App users or Drivers;
  • suspension or loss of access to TaxiClub — Driver Mobile App or any functionality;

and/or

 • the unauthorized use of your TaxiClub — Driver Mobile App
 1. You acknowledge that the TaxiClub — Driver Mobile App is provided at no charge and accordingly the exclusions of liability set out in this clause are fair and reasonable.

Client’s location data

 1. It is necessary to use data of the user’s location, including when the application is minimized, to accurately calculate the cost of trips, to notify customers about the location of the driver during the ordering process, to save the history of completed orders, to display maps and build routes.

General

 1. TaxiClub may transfer its rights or obligations under these terms and conditions to another legal entity without your consent or notice to you.
 2. If any provision of these terms and conditions is found to be unenforceable or invalid, that provision will be limited or eliminated to the minimum extent necessary so that the terms and conditions will otherwise remain in full force and effect and enforceable.  The failure of TaxiClub to exercise in any respect any right provided for herein shall not be deemed a waiver of any further rights hereunder.
 3. TaxiClub — Driver Mobile App may amend these terms and conditions from time to time by publishing an updated version on TaxiClub’s website.  Please check the terms published on TaxiClub’s website periodically for changes.  Your continued use of the TaxiClub — Driver Mobile App following the posting of any changes to these terms and conditions on the TaxiClub website indicates your acceptance of those changes.
 4. These terms and conditions are governed by and construed in accordance with the laws of Moldova and you submit to the exclusive jurisdiction of the Courts of Moldova.
 5. You can contact us at:

Phone: +373 022333333
Registration: Uzinilor str., 96/5
Chisinau, Moldova